3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기노란색 느낌표가 없어지질 않습니다

yeum 2016.01.05 13:53 조회 수 : 594

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1005 Advanced Micro Devices AMD High Definition Audio Device Internal High Definition Audio Bus MEDIA
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_10438576&REV_1003 Realtek Realtek High Definition Audio Internal High Definition Audio Bus MEDIA
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C26&REV0005 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Root Hub  USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C2D&REV0005 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Root Hub  USB
USB\ROOT_HUB30&VID8086&PID8C31&REV0005 (표준 USB 허브) USB 루트 허브(xHCI)  USB
USB\VID_046D&PID_C52F&REV_3000 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Composite Device Port_#0006.Hub_#0003 USB
USB\VID_046D&PID_C52F&REV_3000&MI_00 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.006.000.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_046D&PID_C52F&REV_3000&MI_01 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.006.000.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_8087&PID_8000&REV_0005 (Generic USB Hub) Generic USB Hub Port_#0001.Hub_#0002 USB
USB\VID_8087&PID_8008&REV_0005 (Generic USB Hub) Generic USB Hub Port_#0001.Hub_#0001 USB
ACPI\FixedButton *FixedButton   (표준 시스템 장치) ACPI 고정된 기능 단추  System
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\ThermalZone *ThermalZone   (표준 시스템 장치) ACPI 열 영역  System
ACPI\ThermalZone *ThermalZone   (표준 시스템 장치) ACPI 열 영역  System
ACPI\VEN_INT&DEV_0800 ACPI\INT0800 *INT0800   Intel 레거시 장치  System
ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D ACPI\INT3F0D *INT3F0D   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0000 ACPI\PNP0000 *PNP0000   (표준 시스템 장치) 프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0100 ACPI\PNP0100 *PNP0100   (표준 시스템 장치) 시스템 타이머  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0103 ACPI\PNP0103 *PNP0103   (표준 시스템 장치) High precision 이벤트 타이머  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0200 ACPI\PNP0200 *PNP0200   (표준 시스템 장치) 직접 메모리 액세스 컨트롤러  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0303 ACPI\PNP0303 *PNP0303   (표준 키보드) 표준 PS/2 키보드  Keyboard
ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501   (표준 포트 유형) 통신 포트  Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08 ACPI\PNP0A08 *PNP0A08   (표준 시스템 장치) PCI Express 루트 복합  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0A0A ACPI\PNP0A0A *PNP0A0A   ASUSTeK Computer Inc. AMDA00 Interface  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00 ACPI\PNP0B00 *PNP0B00   (표준 시스템 장치) 시스템 CMOS/실시간 시계  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01 ACPI\PNP0C01 *PNP0C01   (표준 시스템 장치) 시스템 보드  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04 ACPI\PNP0C04 *PNP0C04   (표준 시스템 장치) 수치 데이터 프로세서  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C   (표준 시스템 장치) ACPI 전원 단추  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14 ACPI\PNP0C14 *PNP0C14   Microsoft Microsoft Windows Management Interface for ACPI  System
PCI\VEN_1002&DEV_67B1&SUBSYS_E285174B&REV_00&CC_030000 Advanced Micro Devices, Inc. AMD Radeon R9 200 Series PCI 버스 1, 장치 0, 기능 0 Display
PCI\VEN_1002&DEV_AAC8&SUBSYS_AAC8174B&REV_00&CC_040300 Microsoft High Definition Audio 컨트롤러 PCI 버스 1, 장치 0, 기능 1 System
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_85541043&REV_0C&CC_020000 Realtek Realtek PCIe GBE Family Controller PCI 버스 3, 장치 0, 기능 0 Net
PCI\VEN_1B21&DEV_1080&SUBSYS_84891043&REV_04&CC_060401 (표준 시스템 장치) PCI-to-PCI 브리지 PCI 버스 4, 장치 0, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_0C00&SUBSYS_85341043&REV_06&CC_060000 Intel Intel(R) 4th Gen Core processor DRAM Controller - 0C00 PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_0C01&SUBSYS_85341043&REV_06&CC_060400 Intel Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01 PCI 버스 0, 장치 1, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_85341043&REV_D5&CC_060401 (표준 시스템 장치) PCI-to-PCI 브리지 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 3 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_010601 Intel Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2 hdc
PCI\VEN_8086&DEV_8C10&SUBSYS_85341043&REV_D5&CC_060400 Intel Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C14&SUBSYS_85341043&REV_D5&CC_060400 Intel Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #3 - 8C14 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 2 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_85761043&REV_05&CC_040300 Microsoft High Definition Audio 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 27, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_0C0500 Intel Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_0C0320 Intel Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26 PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_0C0320 Intel Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D PCI 버스 0, 장치 26, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_0C0330 일반 USB xHCI 호스트 컨트롤러 USB xHCI 규격 호스트 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 20, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_85341043&REV_04&CC_078000 Intel Intel(R) Management Engine Interface  PCI 버스 0, 장치 22, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C4A&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_060100 Intel Intel(R) H87 LPC Controller - 8C4A PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0 System
 

CPU : Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 10.0.10586.0 (4-21-2009) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15cpu.php?d=intel )
Motherboard : [ASUS : H87-PLUS] Intel H87 Express 9.5.0.1005 (05-07-2014) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15mb.php?d=intel_10_1 )
Graphic Card : AMD Radeon R9 200 Series 15.201.1151.1008 (11-04-2015) ( http://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=10.0&wow64=1&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=amd_HD_n5&keyword=PCI\VEN_1002%26DEV_67B1%26SUBSYS_E285174B%26REV_00 )
Multimedia Card : AMD(ATi) HDMI Audio 10.0.0.1 (06-09-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15sc.php?d=ati_hdmi_1 )
Multimedia Card : Realtek HD Audio (ALC887) 6.0.1.7647 (10-27-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15sc.php?d=realtek_hd )
Ethernet Card : Realtek RTL8111G 10.6.1001.2015 (10-01-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )
ETC : AMDA00 Interface 1.0.0.0 (06-27-2013) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15etc.php?d=amda00 )
ETC : Intel Management Engine Interface 11.0.0.1157 (07-07-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15etc.php?d=intel_mei_6 )
ETC : SATA Controller : Intel 8 Series / C220 SATA AHCI 9.4.0.1023 (07-25-2013) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15etc.php?d=intel_rst_8 )
ETC : USB3.0 Controller : Intel eXtensible 10.0.10586.0 (10-29-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15etc.php?d=intel_usb_2_3 )
 
Memory : 25.94GB
 
O/S : Windows 10 Pro 64bit
 
3DP Chip (http://www.3dpchip.com) - Chip Ver.151130
 
 
노란색 느낌표 뜬거 다 다운받아서 설치했는데도 바뀌질 않네요..문제가 있는건가요?