3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.랜 카드 업데이트가 안되네요

카운터마인 2018.01.20 12:54 조회 수 : 103

CDP NET 실행시켰는데 랜카드에 느낌표 떠서 드라이버 설치하려고 눌러서 마법사 실행 시켰더니 이미 업데이트 안해도 된다고 뜨는데 계속 느낌표 떠있어요.

 

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_10197EAD&REV_1003    Realtek    Realtek High Definition Audio    Internal High Definition Audio Bus    MEDIA
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C26&REV0005    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C2D&REV0005    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB30&VID8086&PID8C31&REV0005    (표준 USB 허브)    USB 루트 허브(USB 3.0)        USB
USB\VID_093A&PID_2510&REV_0100    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    Port_#0002.Hub_#0003    HIDClass
USB\VID_1BCF&PID_0005&REV_0014    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    Port_#0004.Hub_#0003    HIDClass
USB\VID_1C4F&PID_0016&REV_0110    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Composite Device    Port_#0003.Hub_#0003    USB
USB\VID_1C4F&PID_0016&REV_0110&MI_00    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    0000.0014.0000.003.000.000.000.000.000    HIDClass
USB\VID_1C4F&PID_0016&REV_0110&MI_01    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    0000.0014.0000.003.000.000.000.000.000    HIDClass
USB\VID_8087&PID_8000&REV_0005    (Generic USB Hub)    Generic USB Hub    Port_#0001.Hub_#0002    USB
USB\VID_8087&PID_8008&REV_0005    (Generic USB Hub)    Generic USB Hub    Port_#0001.Hub_#0001    USB
ACPI\FixedButton *FixedButton      (표준 시스템 장치)    ACPI 고정된 기능 단추        System
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\ThermalZone *ThermalZone      (표준 시스템 장치)    ACPI 열 영역        System
ACPI\ThermalZone *ThermalZone      (표준 시스템 장치)    ACPI 열 영역        System
ACPI\VEN_INT&DEV_0800 ACPI\INT0800 *INT0800      Intel    레거시 장치        System
ACPI\VEN_INT&DEV_3394 ACPI\INT3394 *INT3394      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D ACPI\INT3F0D *INT3F0D      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0000 ACPI\PNP0000 *PNP0000      (표준 시스템 장치)    프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0100 ACPI\PNP0100 *PNP0100      (표준 시스템 장치)    시스템 타이머        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0103 ACPI\PNP0103 *PNP0103      (표준 시스템 장치)    High precision 이벤트 타이머        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0200 ACPI\PNP0200 *PNP0200      (표준 시스템 장치)    직접 메모리 액세스 컨트롤러        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0401 ACPI\PNP0401 *PNP0401      (표준 포트 유형)    ECP 프린터 포트        Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501      (표준 포트 유형)    통신 포트        Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501      (표준 포트 유형)    통신 포트        Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08 ACPI\PNP0A08 *PNP0A08      (표준 시스템 장치)    PCI Express 루트 복합        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00 ACPI\PNP0B00 *PNP0B00      (표준 시스템 장치)    시스템 CMOS/실시간 시계        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01 ACPI\PNP0C01 *PNP0C01      (표준 시스템 장치)    시스템 보드        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04 ACPI\PNP0C04 *PNP0C04      (표준 시스템 장치)    수치 데이터 프로세서        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI 팬        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI 팬        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI 팬        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI 팬        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI 팬        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C      (표준 시스템 장치)    ACPI 전원 단추        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14 ACPI\PNP0C14 *PNP0C14      Microsoft    Microsoft Windows Management Interface for ACPI        System
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81161019&REV_0C&CC_020000    Realtek    Realtek PCIe GBE Family Controller    PCI 버스 4, 장치 0, 기능 0    Net
PCI\VEN_1283&DEV_8893&SUBSYS_7EAD1019&REV_41&CC_060401    (표준 시스템 장치)    PCI-to-PCI 브리지    PCI 버스 2, 장치 0, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7EAD1019&REV_06&CC_030000    Intel Corporation    Intel(R) HD Graphics 4600    PCI 버스 0, 장치 2, 기능 0    Display
PCI\VEN_8086&DEV_0C00&SUBSYS_7EAD1019&REV_06&CC_060000    Intel    Intel(R) 4th Gen Core processor DRAM Controller - 0C00    PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_7EAD1019&REV_D5&CC_060401    (표준 시스템 장치)    PCI Express 루트 포트    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 2    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_7EAD1019&REV_05&CC_010601    Intel Corporation    Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2    HDC
PCI\VEN_8086&DEV_8C10&SUBSYS_7EAD1019&REV_D5&CC_060400    INTEL    Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C1A&SUBSYS_7EAD1019&REV_D5&CC_060400    INTEL    Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #6 - 8C1A    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 5    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_7EAD1019&REV_05&CC_040300    Microsoft    High Definition Audio 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 27, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7EAD1019&REV_05&CC_0C0500    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_7EAD1019&REV_05&CC_0C0320    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_7EAD1019&REV_05&CC_0C0320    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D    PCI 버스 0, 장치 26, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_7EAD1019&REV_05&CC_0C0330    일반 USB xHCI 호스트 컨트롤러    USB xHCI 규격 호스트 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 20, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_7EAD1019&REV_04&CC_078000    Intel    Intel(R) Management Engine Interface     PCI 버스 0, 장치 22, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C5C&SUBSYS_7EAD1019&REV_05&CC_060100    INTEL    Intel(R) H81 LPC Controller - 8C5C    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0    System


CPU : Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 10.0.16299.15 (4-21-2009) ( http://www.3dpchip.com/sub/cpu.html?d=intel )
Motherboard : [ECS : H81H3-M3]
Ethernet Card : Realtek RTL8168-8111 Family PCI-E Gigabit 8.21.909.2013 (09-09-2013) ( http://3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )

Memory : 3.87GB

O/S : Windows 10 Home 64bit

3DP Net (http://www.3dpchip.com) - Net Ver.170311