3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기윈도우7 그래픽카드

고북기 2015.08.03 16:22 조회 수 : 623

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001    NVIDIA    NVIDIA High Definition Audio    내부 High Definition Audio 버스    MEDIA
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001    NVIDIA    NVIDIA High Definition Audio    내부 High Definition Audio 버스    MEDIA
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001    NVIDIA    NVIDIA High Definition Audio    내부 High Definition Audio 버스    MEDIA
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_000B&SUBSYS_10DE0101&REV_1001    NVIDIA    NVIDIA High Definition Audio    내부 High Definition Audio 버스    MEDIA
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_105B0DF7&REV_1001    Microsoft    High Definition Audio 장치    내부 High Definition Audio 버스    MEDIA
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C8&REV0001    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C9&REV0001    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CA&REV0001    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CB&REV0001    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID27CC&REV0001    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\VID_0C45&PID_7603&REV_0106    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Composite Device    Port_#0001.Hub_#0001    USB
USB\VID_0C45&PID_7603&REV_0106&MI_00    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    0000.001d.0000.001.000.000.000.000.000    HIDClass
USB\VID_0C45&PID_7603&REV_0106&MI_01    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    0000.001d.0000.001.000.000.000.000.000    HIDClass
USB\VID_275D&PID_0A29&REV_0100    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    Port_#0002.Hub_#0002    HIDClass
ACPI\FixedButton *FixedButton      (표준 시스템 장치)    ACPI 고정된 기능 단추        System
ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23 *GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23 ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6 *GenuineIntel_-_x86_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_x86 *GenuineIntel_-_x86      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23 *GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23 ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6 *GenuineIntel_-_x86_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_x86 *GenuineIntel_-_x86      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\INT0800 *INT0800      Intel    Intel(R) 82802 Firmware Hub Device        System
ACPI\PNP0000 *PNP0000      (표준 시스템 장치)    프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러        System
ACPI\PNP0100 *PNP0100      (표준 시스템 장치)    시스템 타이머        System
ACPI\PNP0103 *PNP0103      (표준 시스템 장치)    High precision 이벤트 타이머        System
ACPI\PNP0200 *PNP0200      (표준 시스템 장치)    직접 메모리 액세스(DMA) 컨트롤러        System
ACPI\PNP0400 *PNP0400      (표준 포트 유형)    프린터 포트        Ports
ACPI\PNP0501 *PNP0501      (표준 포트 유형)    통신 포트        Ports
ACPI\PNP0700 *PNP0700      (표준 플로피 디스크 컨트롤러)    표준 플로피 디스크 컨트롤러        fdc
ACPI\PNP0800 *PNP0800      (표준 시스템 장치)    시스템 스피커        System
ACPI\PNP0A08 *PNP0A08      (표준 시스템 장치)    PCI 버스        System
ACPI\PNP0B00 *PNP0B00      (표준 시스템 장치)    시스템 CMOS/실시간 클록        System
ACPI\PNP0C01 *PNP0C01      (표준 시스템 장치)    시스템 보드        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C04 *PNP0C04      (표준 시스템 장치)    수치 데이터 프로세서        System
ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI 팬        System
ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C      (표준 시스템 장치)    ACPI 전원 단추        System
ACPI\ThermalZone *ThermalZone      (표준 시스템 장치)    ACPI 열 영역        System
PCI\VEN_10DE&DEV_0A60&SUBSYS_2180174B&REV_A2&CC_030000    (표준 디스플레이 유형)    표준 VGA 그래픽 어댑터    PCI 버스 1, 장치 0, 기능 0    Display
PCI\VEN_10DE&DEV_0BE3&SUBSYS_2180174B&REV_A1&CC_040300    Microsoft    High Definition Audio 컨트롤러    PCI 버스 1, 장치 0, 기능 1    System
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_0D47105B&REV_03&CC_020000    Realtek    Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC(NDIS 6.20)    PCI 버스 3, 장치 0, 기능 0    Net
PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_0DF7105B&REV_E1&CC_060401    Intel    Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E    PCI 버스 0, 장치 30, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_27B8&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_060100    Intel    Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_27C0&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_01018F    Intel    Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2    hdc
PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0300    Intel    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27C9&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0300    Intel    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 1    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27CA&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0300    Intel    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 2    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27CB&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0300    Intel    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 3    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27CC&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0320    Intel    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 7    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27D0&SUBSYS_27D08086&REV_01&CC_060400    Intel    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_27D2&SUBSYS_27D28086&REV_01&CC_060400    Intel    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D2    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 1    System
PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_040300    Microsoft    High Definition Audio 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 27, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_27DA&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0500    Intel    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3    System
PCI\VEN_8086&DEV_27DF&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_01018A    Intel    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 1    hdc
PCI\VEN_8086&DEV_29C0&SUBSYS_29C08086&REV_10&CC_060000    Intel    Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0    PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_29C1&SUBSYS_0DF7105B&REV_10&CC_060400    Intel    Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1    PCI 버스 0, 장치 1, 기능 0    System


CPU : Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 6.1.7600.16385 (6-21-2006) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13cpu.php?d=intel )
Motherboard : [Foxconn G31MX Series] Intel G31(17W) + ICH7(3.3W)  ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13mb.php?d=intel )
Graphic Card : NVIDIA GeForce G210 (30.5W) 6.1.7600.16385 (06-21-2006) ( http://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=6.1&wow64=0&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=nvidia8&keyword=PCI\VEN_10DE%26DEV_0A60%26SUBSYS_2180174B%26REV_A2 )
Multimedia Card : NVIDIA HDMI Audio 1.3.30.1 (11-28-2013) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13sc.php?d=nvidia_hdmi )
Multimedia Card : Realtek HD Audio (ALC662) 6.1.7601.17514 (11-19-2010) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13sc.php?d=realtek_hd )
Ethernet Card : Realtek RTL8168-8111 Family PCI-E Gigabit 7.2.1127.2008 (02-26-2008) ( http://3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )

Memory : 2.00GB

O/S : Windows 7 Home Premium SP1 32bit

3DP Chip (http://www.3dpchip.com) - Chip Ver.150727

 

다운로드 단계에서 조금되다가 계속안되고 키보드 alt키도 안되는데 어떻애요