3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기그래픽카드에 느낌표가 뜹니다

노른자 2015.08.19 22:23 조회 수 : 863

먼저 좋은 프로그램을 만들고 운영하느라 애쓰시는 개발자님에게 감사함을 전합니다

 

 

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1003    Advanced Micro Devices    AMD High Definition Audio Device    내부 High Definition Audio 버스    MEDIA
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_1849C892&REV_1003    Realtek    Realtek High Definition Audio    내부 High Definition Audio 버스    MEDIA
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C26&REV0005    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C2D&REV0005    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\VID_04E8&PID_6860&REV_0400    SAMSUNG Electronics Co. Ltd.     SHW-M440S    Port_#0007.Hub_#0001    WPD
USB\VID_15CA&PID_00C3&REV_0512    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    Port_#0004.Hub_#0001    HIDClass
USB\VID_8087&PID_8000&REV_0005    (Generic USB Hub)    Generic USB Hub    Port_#0001.Hub_#0002    USB
USB\VID_8087&PID_8008&REV_0005    (Generic USB Hub)    Generic USB Hub    Port_#0001.Hub_#0001    USB
ACPI\FixedButton *FixedButton      (표준 시스템 장치)    ACPI 고정된 기능 단추        System
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\INT0800 *INT0800      Intel    Intel(R) 82802 Firmware Hub Device        System
ACPI\INT3F0D *INT3F0D      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0000 *PNP0000      (표준 시스템 장치)    프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러        System
ACPI\PNP0100 *PNP0100      (표준 시스템 장치)    시스템 타이머        System
ACPI\PNP0103 *PNP0103      (표준 시스템 장치)    High precision 이벤트 타이머        System
ACPI\PNP0200 *PNP0200      (표준 시스템 장치)    직접 메모리 액세스(DMA) 컨트롤러        System
ACPI\PNP0303 *PNP0303      (표준 키보드)    표준 PS/2 키보드        Keyboard
ACPI\PNP0401 *PNP0401      (표준 포트 유형)    ECP 프린터 포트        Ports
ACPI\PNP0501 *PNP0501      (표준 포트 유형)    통신 포트        Ports
ACPI\PNP0A08 *PNP0A08      (표준 시스템 장치)    PCI 버스        System
ACPI\PNP0B00 *PNP0B00      (표준 시스템 장치)    시스템 CMOS/실시간 클록        System
ACPI\PNP0C01 *PNP0C01      (표준 시스템 장치)    시스템 보드        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C04 *PNP0C04      (표준 시스템 장치)    수치 데이터 프로세서        System
ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C      (표준 시스템 장치)    ACPI 전원 단추        System
PCI\VEN_1002&DEV_6810&SUBSYS_92751682&REV_00&CC_030000    Advanced Micro Devices, Inc.    AMD Radeon R9 200 Series    PCI 버스 1, 장치 0, 기능 0    Display
PCI\VEN_1002&DEV_AAB0&SUBSYS_AAB01682&REV_00&CC_040300    Microsoft    High Definition Audio 컨트롤러    PCI 버스 1, 장치 0, 기능 1    System
PCI\VEN_1B21&DEV_1080&SUBSYS_10801849&REV_03&CC_060401    (표준 시스템 장치)    PCI 표준 PCI-to-PCI 브리지    PCI 버스 3, 장치 0, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_0C01&SUBSYS_0C011849&REV_06&CC_060400    Intel    Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01    PCI 버스 0, 장치 1, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_0C08&SUBSYS_0C081849&REV_06&CC_060000    Intel    Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3 DRAM Controller - 0C08    PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_153B&SUBSYS_153B1849&REV_05&CC_020000    Intel    Intel(R) Ethernet Connection I217-V    PCI 버스 0, 장치 25, 기능 0    Net
PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_244E1849&REV_D5&CC_060401    Intel    Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 3    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_8C021849&REV_05&CC_010601    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2    hdc
PCI\VEN_8086&DEV_8C10&SUBSYS_8C101849&REV_D5&CC_060400    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_C8921849&REV_05&CC_040300    Microsoft    High Definition Audio 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 27, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_8C221849&REV_05&CC_0C0500    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_8C261849&REV_05&CC_0C0320    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_8C2D1849&REV_05&CC_0C0320    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D    PCI 버스 0, 장치 26, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_8C311849&REV_05&CC_0C0330    Intel(R) Corporation    인텔(R) USB 3.0 확장 가능한 호스트 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 20, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_8C3A1849&REV_04&CC_078000    Intel    Intel(R) Management Engine Interface     PCI 버스 0, 장치 22, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C50&SUBSYS_8C501849&REV_05&CC_060100    Intel    Intel(R) B85 LPC Controller - 8C50    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0    System


CPU : Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 6.1.7600.16385 (6-21-2006) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13cpu.php?d=intel )
Motherboard : [ASRock : B85M Pro4] Intel B85 Express 9.5.0.1005 (05-07-2014) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13mb.php?d=intel_10_1 )
Graphic Card : AMD Radeon R9 200 Series 15.200.1062.0 (07-15-2015) ( http://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=6.1&wow64=1&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=amd_HD_n5&keyword=PCI\VEN_1002%26DEV_6810%26SUBSYS_92751682%26REV_00 )
Multimedia Card : AMD(ATi) HDMI Audio 7.12.0.7722 (06-04-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13sc.php?d=ati_hdmi_1 )
Multimedia Card : Realtek HD Audio (ALC892) 6.0.1.7541 (06-18-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13sc.php?d=realtek_hd )
Ethernet Card : Intel Ethernet Connection I217-V 12.13.17.4 (06-18-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )
ETC : Intel Management Engine Interface  ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=intel_mei_6 )
ETC : SATA Controller : Intel 8 Series / C220 SATA AHCI 9.4.0.1023 (07-25-2013) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=intel_rst_8 )
ETC : USB3.0 Controller : Intel eXtensible 2.5.0.19 (03-29-2013) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=intel_usb_2_3 )
ETC : Samsung Mobile USB Composite Device 6.1.7601.18738 (06-21-2006) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=ss_ap_n )

Memory : 15.92GB

O/S : Windows 7 Professional SP1 64bit

3DP Chip (http://www.3dpchip.com) - Chip Ver.150727

 

 

그래픽카드에 느낌표가 뜹니다만 이상없는건가요?