3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기usb 장치 인식 오류 메세지 지속

과유불급 2016.08.04 21:45 조회 수 : 879

usb 장치 인식이 안된다면서 계속 오류메시지가 뜹니다.

unknown nvidia 하드웨어가 문제인지.. 포멧하고 다시 설치해도 계속 나오네요.

 

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0084&SUBSYS_19DA1438&REV_1001 NVIDIA NVIDIA High Definition Audio Internal High Definition Audio Bus MEDIA
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_15658227&REV_1003 Realtek Realtek High Definition Audio Internal High Definition Audio Bus MEDIA
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID1C26&REV0005 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Root Hub  USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID1C2D&REV0005 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Root Hub  USB
USB\ROOT_HUB30&VID1033&PID0194&REV0003 (표준 USB 허브) USB 루트 허브(xHCI)  USB
USB\VID_046D&PID_C06B&REV_6502 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Composite Device Port_#0008.Hub_#0005 USB
USB\VID_046D&PID_C06B&REV_6502&MI_00 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.001d.0000.001.008.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_046D&PID_C06B&REV_6502&MI_01 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.001d.0000.001.008.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_046D&PID_C531&REV_2100 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Composite Device Port_#0003.Hub_#0004 USB
USB\VID_046D&PID_C531&REV_2100&MI_00 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.001a.0000.001.003.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_046D&PID_C531&REV_2100&MI_01 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.001a.0000.001.003.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_0955&PID_9000 NVIDIA NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)  MEDIA
USB\VID_8087&PID_0024&REV_0000 (Generic USB Hub) Generic USB Hub Port_#0001.Hub_#0002 USB
USB\VID_8087&PID_0024&REV_0000 (Generic USB Hub) Generic USB Hub Port_#0001.Hub_#0001 USB
ACPI\FixedButton *FixedButton   (표준 시스템 장치) ACPI 고정된 기능 단추  System
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\ThermalZone *ThermalZone   (표준 시스템 장치) ACPI 열 영역  System
ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D ACPI\INT3F0D *INT3F0D   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0000 ACPI\PNP0000 *PNP0000   (표준 시스템 장치) 프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0100 ACPI\PNP0100 *PNP0100   (표준 시스템 장치) 시스템 타이머  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0103 ACPI\PNP0103 *PNP0103   (표준 시스템 장치) High precision 이벤트 타이머  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0200 ACPI\PNP0200 *PNP0200   (표준 시스템 장치) 직접 메모리 액세스 컨트롤러  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0303 ACPI\PNP0303 *PNP0303   (표준 키보드) 표준 PS/2 키보드  Keyboard
ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501   (표준 포트 유형) 통신 포트  Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0800 ACPI\PNP0800 *PNP0800   (표준 시스템 장치) 시스템 스피커  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08 ACPI\PNP0A08 *PNP0A08   (표준 시스템 장치) PCI Express 루트 복합  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00 ACPI\PNP0B00 *PNP0B00   (표준 시스템 장치) 시스템 CMOS/실시간 시계  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01 ACPI\PNP0C01 *PNP0C01   (표준 시스템 장치) 시스템 보드  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01 ACPI\PNP0C01 *PNP0C01   (표준 시스템 장치) 시스템 보드  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01 ACPI\PNP0C01 *PNP0C01   (표준 시스템 장치) 시스템 보드  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04 ACPI\PNP0C04 *PNP0C04   (표준 시스템 장치) 수치 데이터 프로세서  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C   (표준 시스템 장치) ACPI 전원 단추  System
PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_61001565&REV_03&CC_0C0330 일반 USB xHCI 호스트 컨트롤러 USB xHCI 규격 호스트 컨트롤러 PCI 버스 3, 장치 0, 기능 0 USB
PCI\VEN_10DE&DEV_10F1&SUBSYS_143819DA&REV_A1&CC_040300 Microsoft High Definition Audio 컨트롤러 PCI 버스 1, 장치 0, 기능 1 System
PCI\VEN_10DE&DEV_1C03&SUBSYS_143819DA&REV_A1&CC_030000 NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB PCI 버스 1, 장치 0, 기능 0 Display
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_230A1565&REV_06&CC_020000 Realtek Realtek PCIe GBE Family Controller PCI 버스 2, 장치 0, 기능 0 Net
PCI\VEN_1283&DEV_8893&SUBSYS_31081565&REV_10&CC_060401 (표준 시스템 장치) PCI-to-PCI 브리지 PCI 버스 4, 장치 0, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_0100&SUBSYS_31081565&REV_09&CC_060000 Intel 메모리 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_0101&SUBSYS_31081565&REV_09&CC_060400 INTEL 2nd generation Intel(R) Core(TM) processor family PCI Express Controller - 0101 PCI 버스 0, 장치 1, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_1C02&SUBSYS_52071565&REV_05&CC_010601 Intel Corporation Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2 hdc
PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_31081565&REV_B5&CC_060400 INTEL Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_1C12&SUBSYS_31081565&REV_B5&CC_060400 INTEL Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1C12 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 1 System
PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_82271565&REV_05&CC_040300 Microsoft High Definition Audio 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 27, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_31081565&REV_05&CC_0C0500 Intel SM 버스 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3 System
PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_31081565&REV_05&CC_0C0320 INTEL Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26 PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_31081565&REV_05&CC_0C0320 INTEL Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D PCI 버스 0, 장치 26, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_31081565&REV_04&CC_078000 Intel Intel(R) Management Engine Interface  PCI 버스 0, 장치 22, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_1C46&SUBSYS_31081565&REV_05&CC_060100 INTEL Intel(R) P67 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C46 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_31081565&REV_B5&CC_060401 (표준 시스템 장치) PCI Express 루트 포트 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 2 System


CPU : Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 10.0.10586.0 (4-21-2009) ( http://www.drivercabinet.com/sub/cpu.html?d=intel )
Motherboard : [Biostar : TP67B+] Intel P67 Express (6.1W) 10.1.1.32 (06-30-2016) ( http://www.drivercabinet.com/sub/mb.html?d=intel_10_1 )
Graphic Card : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (120W) 10.18.13.6895 (07-20-2016) ( http://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=10.0&wow64=1&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=nvidia8&keyword=PCI\VEN_10DE%26DEV_1C03%26SUBSYS_143819DA%26REV_A1 )
Multimedia Card : Unknown NVIDIA hardware 10.0.10586.0 (10-29-2015) ( http://www.drivercabinet.com/sub/sc.html?d=feedback )
Multimedia Card : NVIDIA HDMI Audio 1.3.34.15 (05-10-2016) ( http://www.drivercabinet.com/sub/sc.html?d=nvidia_hdmi_1 )
Multimedia Card : Realtek HD Audio (ALC892) 6.0.1.7885 (07-19-2016) ( http://www.drivercabinet.com/sub/sc.html?d=realtek_hd )
Ethernet Card : Realtek RTL8111E 9.1.402.2015 (04-02-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )
ETC : Intel Management Engine Interface 11.0.5.1189 (03-28-2016) ( http://www.drivercabinet.com/sub/etc.html?d=intel_mei_6 )
ETC : Intel Desktop/Workstation/Server SATA AHCI 12.9.4.1000 (04-07-2014) ( http://www.drivercabinet.com/sub/etc.html?d=intel_rst_5 )
ETC : Mouse : Logitech Gaming USB G700 10.0.10586.0 (06-21-2006) ( http://www.drivercabinet.com/sub/etc.html?d=logitech_k_gaming )
ETC : Logitech Cordless Gaming Receiver 10.0.10586.0 (06-21-2006) ( http://www.drivercabinet.com/sub/etc.html?d=logitech_k_gaming )
ETC : USB3.0 Controller : Renesas Electronics 10.0.10586.0 (10-29-2015) ( http://www.drivercabinet.com/sub/etc.html?d=renesas_usb30 )

Memory : 15.98GB

O/S : Windows 10 Enterprise 64bit

3DP Chip (http://www.3dpchip.com) - Chip Ver.160727