3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기USB\ROOT_HUB30&VID8086&PIDA36D&REV0010 (표준 USB 허브) USB 루트 허브(USB 3.0) USB

USB\VID_275D&PID_0BA6&REV_0100 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 Port_#0006.Hub_#0001 HIDClass

ACPI\FixedButton *FixedButton  (표준 시스템 장치) ACPI 고정된 기능 단추 System

ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_000C ACPI\ACPI000C *ACPI000C  (표준 시스템 장치) ACPI 프로세서 집계 System

ACPI\VEN_INT&DEV_33A1 ACPI\INT33A1 *INT33A1  Intel Corporation Intel(R) Power Engine Plug-in System

ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D ACPI\INT3F0D *INT3F0D  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0000 ACPI\PNP0000 *PNP0000  (표준 시스템 장치) 프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0100 ACPI\PNP0100 *PNP0100  (표준 시스템 장치) 시스템 타이머 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0103 ACPI\PNP0103 *PNP0103  (표준 시스템 장치) High precision 이벤트 타이머 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0303 ACPI\PNP0303 *PNP0303  (표준 키보드) 표준 PS/2 키보드 Keyboard

ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501  (표준 포트 유형) 통신 포트 Ports

ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08 ACPI\PNP0A08 *PNP0A08  (표준 시스템 장치) PCI Express 루트 복합 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00 ACPI\PNP0B00 *PNP0B00  (표준 시스템 장치) 시스템 CMOS/실시간 시계 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04 ACPI\PNP0C04 *PNP0C04  (표준 시스템 장치) 수치 데이터 프로세서 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C  (표준 시스템 장치) ACPI 전원 단추 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0E ACPI\PNP0C0E *PNP0C0E  (표준 시스템 장치) ACPI 절전 모드 단추 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14 ACPI\PNP0C14 *PNP0C14  Microsoft Microsoft Windows Management Interface for ACPI System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14 ACPI\PNP0C14 *PNP0C14  Microsoft Microsoft Windows Management Interface for ACPI System

PCI\VEN_8086&DEV_15BC&SUBSYS_15BC1849&REV_10&CC_020000 Intel Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V PCI 버스 0, 장치 31, 기능 6 Net

PCI\VEN_8086&DEV_3E1F&SUBSYS_3E1F1849&REV_08&CC_060000 INTEL Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 3E1F PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0 System

PCI\VEN_8086&DEV_3E91&SUBSYS_3E911849&REV_00&CC_030000 Intel Corporation Intel(R) UHD Graphics 630 PCI 버스 0, 장치 2, 기능 0 Display

PCI\VEN_8086&DEV_A308&SUBSYS_A3081849&REV_10&CC_060100 INTEL Intel(R) 300 Series Chipset Family LPC Controller (B360) - A308 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0 System

PCI\VEN_8086&DEV_A323&SUBSYS_A3231849&REV_10&CC_0C0500 INTEL Intel(R) SMBus - A323 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 4 System

PCI\VEN_8086&DEV_A324&SUBSYS_A3241849&REV_10&CC_0C8000 INTEL Intel(R) SPI (flash) Controller - A324 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 5 System

PCI\VEN_8086&DEV_A348&SUBSYS_58921849&REV_10&CC_040300 Microsoft High Definition Audio 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3 System

PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_A3521849&REV_10&CC_010601 표준 SATA AHCI 컨트롤러 표준 SATA AHCI 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 23, 기능 0 HDC

PCI\VEN_8086&DEV_A360&SUBSYS_A3601849&REV_10&CC_078000 Intel Intel(R) Management Engine Interface #1 PCI 버스 0, 장치 22, 기능 0 System

PCI\VEN_8086&DEV_A36D&SUBSYS_A36D1849&REV_10&CC_0C0330 일반 USB xHCI 호스트 컨트롤러 USB xHCI 규격 호스트 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 20, 기능 0 USB

PCI\VEN_8086&DEV_A36F&SUBSYS_A36F1849&REV_10&CC_050000 (표준 시스템 장치) PCI 표준 RAM 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 20, 기능 2 System

PCI\VEN_8086&DEV_A379&SUBSYS_A3791849&REV_10&CC_118000 INTEL Intel(R) Thermal Subsystem - A379 PCI 버스 0, 장치 18, 기능 0 System

 

 

CPU : Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 10.0.19041.546 (4-21-2009) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/cpu.html?d=intel )

Motherboard : [ASRock : B360M Pro4] Intel B360 (6W) 10.1.18383.8213 (05-07-2020) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/mb.html?d=intel_10 )

Graphic Card : Intel UHD Graphics 630 27.20.100.8935 (10-28-2020) ( https://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=10.0&wow64=1&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=intel_hd_widipro&keyword=PCI\VEN_8086%26DEV_3E91%26SUBSYS_3E911849%26REV_00 )

Multimedia Card : Realtek HD (HDAUDIO patch) (ALC892) 10.0.19041.1 (12-06-2019) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/sc.html?d=hdaudio )

Ethernet Card : Intel Ethernet Connection (7) I219-V 12.19.0.16 (09-29-2020) ( https://3dpchip.com/3dp/net_down_kor.php?v=p9 )

ETC : Intel Management Engine Interface 2035.15.0.1807 (08-23-2020) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/etc.html?d=intel_mei_300 )

ETC : SATA Controller : Intel 300 Series SATA AHCI 10.0.19041.488 (06-21-2006) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/etc.html?d=intel_rst_100_1 )

 

Memory : 7.66GB

 

O/S : Windows 10 Home 64bit

 

3DP Chip Lite (https://www.3dpchip.com) - v201022

 
 
-------------------------------------------------------------------
 
어느 순간 사운드 드라이버가 없는것 같아서
이것저것 도움받고 설치해보려하는데
멀티미디어에 나와있는 설치방법.. 장치관리자 들어가서..
등등 다시 부팅했는데 새롭게 설치하라는 드라이버도없고
계속 지금상황 반복중입니다..
컴퓨터를 전혀 몰라 ㅠㅠ도움부탁드리겠습니다