3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기무한로딩입니다

나다나나나 2021.04.13 19:30 조회 수 : 422

PDTV Construct

Program Started

Version 210322

Language 412

S:VersionCheck API

P:VersionCheck Start to wait

S:VersionCheck Async

P:VersionCheck Request GET

CPU1 : Version

CPU2 : Vendor1

CPU3 : Vendor2

CPU4 : ID start

CPU5 : Name

CPU5_1 : Name

CPU : ID end

CPU5 : Name

CPU5_1 : Name