3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기도와주세요

남작게돈 2015.09.03 13:51 조회 수 : 357

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_105B0DF7&REV_1001    Realtek    Realtek High Definition Audio    내부 High Definition Audio 버스    MEDIA
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C8&REV0001    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB 루트 허브        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C9&REV0001    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB 루트 허브        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CA&REV0001    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB 루트 허브        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CB&REV0001    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB 루트 허브        USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID27CC&REV0001    NEC    USB 2.0 Root Hub        USB
ACPI\FixedButton *FixedButton      (표준 시스템 장치)    ACPI 고정된 기능 단추        System
ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_15 *GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_15 ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6 *GenuineIntel_-_x86_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_x86 *GenuineIntel_-_x86      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_15 *GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_15 ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6 *GenuineIntel_-_x86_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_x86 *GenuineIntel_-_x86      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\INT0800 *INT0800      Intel    Intel(R) 82802 Firmware Hub Device        System
ACPI\PNP0000 *PNP0000      (표준 시스템 장치)    프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러        System
ACPI\PNP0100 *PNP0100      (표준 시스템 장치)    시스템 타이머        System
ACPI\PNP0103 *PNP0103      Intel    High Precision Event Timer        System
ACPI\PNP0200 *PNP0200      (표준 시스템 장치)    직접 메모리 액세스(DMA) 컨트롤러        System
ACPI\PNP0303 *PNP0303      Hewlett-Packard Development Company, L.P.    Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard with HP QLB        Keyboard
ACPI\PNP0400 *PNP0400      (표준 포트 유형)    프린터 포트        Ports
ACPI\PNP0501 *PNP0501      (표준 포트 유형)    통신 포트        Ports
ACPI\PNP0510 *PNP0510      (표준 적외선 포트)    기본 제공 적외선 장치    내부 포트    Infrared
ACPI\PNP0700 *PNP0700      (표준 플로피 디스크 컨트롤러)    표준 플로피 디스크 컨트롤러        fdc
ACPI\PNP0800 *PNP0800      (표준 시스템 장치)    시스템 스피커        System
ACPI\PNP0A06 *PNP0A06      (표준 시스템 장치)    확장 IO 버스        System
ACPI\PNP0A08 *PNP0A08      (표준 시스템 장치)    PCI 버스        System
ACPI\PNP0B00 *PNP0B00      (표준 시스템 장치)    시스템 CMOS/실시간 클럭        System
ACPI\PNP0C01 *PNP0C01      (표준 시스템 장치)    시스템 보드        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\PNP0C04 *PNP0C04      (표준 시스템 장치)    수치 데이터 프로세서        System
ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI 팬        System
ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C      (표준 시스템 장치)    ACPI 전원 단추        System
ACPI\PNP0F13 *PNP0F13      Microsoft    PS/2 호환 마우스        Mouse
ACPI\ThermalZone *ThermalZone      (표준 시스템 장치)    ACPI 열 영역        System
PCI\VEN_10DE&DEV_06E1&SUBSYS_00000000&REV_A1&CC_030000        Display    PCI 버스 1, 장치 0, 기능 0    Display
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_020000    Realtek Semiconductor Corp.    Realtek PCIe GBE Family Controller    PCI 버스 3, 장치 0, 기능 0    Net
PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_E1&CC_060401    Intel    Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E    PCI 버스 0, 장치 30, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_27B8&SUBSYS_00000000&REV_01&CC_060100    Intel    Intel(R) ICH7 Family LPC Interface Controller - 27B8    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_27C0&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_01018F    Intel    Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2    hdc
PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0300    Intel    Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C8    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27C9&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0300    Intel    Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C9    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 1    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27CA&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0300    Intel    Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27CA    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 2    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27CB&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0300    Intel    Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27CB    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 3    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27CC&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0320    Intel    Intel(R) N10/ICH7 Family USB2 Enhanced Host Controller - 27CC    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 7    USB
PCI\VEN_8086&DEV_27D0&SUBSYS_00000000&REV_01&CC_060400    Intel    Intel(R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port - 27D0    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_27D2&SUBSYS_00000000&REV_01&CC_060400    Intel    Intel(R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port - 27D2    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 1    System
PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_040300    Microsoft    High Definition Audio용 Microsoft UAA 버스 드라이버    PCI 버스 0, 장치 27, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_27DA&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_0C0500    Intel    Intel(R) N10/ICH7 Family SMBus Controller - 27DA    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3    System
PCI\VEN_8086&DEV_27DF&SUBSYS_0DF7105B&REV_01&CC_01018A    Intel    Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 1    hdc
PCI\VEN_8086&DEV_29C0&SUBSYS_00000000&REV_10&CC_060000    Intel    Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0    PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_29C1&SUBSYS_00000000&REV_10&CC_060400    Intel    Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1    PCI 버스 0, 장치 1, 기능 0    System


CPU : Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 5.1.2600.0 (4-1-2004) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13cpu.php?d=intel )
Motherboard : [Foxconn G31MX Series] Intel G31(17W) + ICH7(3.3W)  ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13mb.php?d=intel )
Graphic Card : NVIDIA GeForce 9300 GS  ( http://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=5.1&wow64=0&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=nvidia8&keyword=PCI\VEN_10DE%26DEV_06E1%26SUBSYS_00000000%26REV_A1 )
Multimedia Card : Realtek HD Audio (ALC662) 5.10.0.6194 (09-03-2010) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13sc.php?d=realtek_hd )
Ethernet Card : Realtek RTL8168-8111 Family PCI-E Gigabit 5.764.702.2010 (07-02-2010) ( http://3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )
ETC : TouchPad : PS/2 Port 5.1.2600.0 (07-01-2001) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=elan_synaptics_p34g_ps2_1 )
ETC : CIR : Built-in Infrared 5.1.2535.0 (07-01-2001) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=ibm0002 )

Memory : 2.00GB

O/S : Windows XP Home Edition  SP3 32bit

3DP Chip (http://www.3dpchip.com) - Chip Ver.150727

 

제발 도와주세요 제가 실수로 드라이버를 건든거같은데 

3dp써도 해결안되고 컴맹인 제가 봐도 뭔지 모르겠습니다 제발 도와주세요

사진첨부했어요 부탁드립니다