3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기중간중간에 느낌표가 많네요

없습니다 2015.08.31 12:21 조회 수 : 596

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A002&REV_1003    Realtek    Realtek High Definition Audio    Internal High Definition Audio Bus    MEDIA
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101&REV_1000    Intel(R) Corporation    인텔(R) 디스플레이 오디오    Internal High Definition Audio Bus    MEDIA
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C26&REV0005    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C2D&REV0005    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB30&VID1106&PID3483&REV0001    (표준 USB 허브)    USB 루트 허브(xHCI)        USB
USB\ROOT_HUB30&VID8086&PID8C31&REV0005    (표준 USB 허브)    USB 루트 허브(xHCI)        USB
USB\VID_06F3&PID_0309&REV_0107    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Composite Device    Port_#0002.Hub_#0006    USB
USB\VID_06F3&PID_0309&REV_0107&MI_00    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    0005.0000.0000.001.002.000.000.000.000    HIDClass
USB\VID_06F3&PID_0309&REV_0107&MI_01    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    0005.0000.0000.001.002.000.000.000.000    HIDClass
USB\VID_093A&PID_2521&REV_0100    PXI Customer    HID-compliand device    Port_#0003.Hub_#0003    HIDClass
USB\VID_2109&PID_3431&REV_0420    (표준 USB 허브)    일반 USB 허브    Port_#0001.Hub_#0004    USB
USB\VID_8087&PID_8000&REV_0005    (Generic USB Hub)    Generic USB Hub    Port_#0001.Hub_#0002    USB
USB\VID_8087&PID_8008&REV_0005    (Generic USB Hub)    Generic USB Hub    Port_#0001.Hub_#0001    USB
ACPI\FixedButton *FixedButton      (표준 시스템 장치)    ACPI Fixed Feature Button        System
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\ThermalZone *ThermalZone      (표준 시스템 장치)    ACPI Thermal Zone        System
ACPI\ThermalZone *ThermalZone      (표준 시스템 장치)    ACPI Thermal Zone        System
ACPI\VEN_INT&DEV_0800 ACPI\INT0800 *INT0800      Intel    Legacy device        System
ACPI\VEN_INT&DEV_3394 ACPI\INT3394 *INT3394      (표준 시스템 장치)    Motherboard resources        System
ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D ACPI\INT3F0D *INT3F0D      (표준 시스템 장치)    Motherboard resources        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0000 ACPI\PNP0000 *PNP0000      (표준 시스템 장치)    Programmable interrupt controller        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0100 ACPI\PNP0100 *PNP0100      (표준 시스템 장치)    System timer        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0103 ACPI\PNP0103 *PNP0103      (표준 시스템 장치)    High precision event timer        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0200 ACPI\PNP0200 *PNP0200      (표준 시스템 장치)    Direct memory access controller        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0400 ACPI\PNP0400 *PNP0400      (표준 포트 유형)    프린터 포트        Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501      (표준 포트 유형)    통신 포트        Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08 ACPI\PNP0A08 *PNP0A08      (표준 시스템 장치)    PCI Express 루트 복합        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00 ACPI\PNP0B00 *PNP0B00      (표준 시스템 장치)    System CMOS/real time clock        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01 ACPI\PNP0C01 *PNP0C01      (표준 시스템 장치)    System board        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    Motherboard resources        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    Motherboard resources        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    Motherboard resources        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    Motherboard resources        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04 ACPI\PNP0C04 *PNP0C04      (표준 시스템 장치)    Numeric data processor        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI Fan        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI Fan        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI Fan        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI Fan        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B      (표준 시스템 장치)    ACPI Fan        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C      (표준 시스템 장치)    ACPI Power Button        System
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_06&CC_020000    Realtek    Realtek PCIe GBE Family Controller    PCI 버스 2, 장치 0, 기능 0    Net
PCI\VEN_1106&DEV_3483&SUBSYS_50071458&REV_01&CC_0C0330    일반 USB xHCI 호스트 컨트롤러    USB xHCI 규격 호스트 컨트롤러    PCI 버스 5, 장치 0, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_0402&SUBSYS_D0001458&REV_06&CC_030000    Intel Corporation    Intel(R) HD Graphics    PCI 버스 0, 장치 2, 기능 0    Display
PCI\VEN_8086&DEV_0C00&SUBSYS_50001458&REV_06&CC_060000    Intel    Intel(R) 4th Gen Core processor DRAM Controller - 0C00    PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_0C0C&SUBSYS_20108086&REV_06&CC_040300    Microsoft    High Definition Audio 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 3, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_88921458&REV_41&CC_060401    (표준 시스템 장치)    PCI-to-PCI 브리지    PCI 버스 3, 장치 0, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_B0051458&REV_05&CC_010601    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2    hdc
PCI\VEN_8086&DEV_8C10&SUBSYS_50011458&REV_D5&CC_060400    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C14&SUBSYS_50011458&REV_D5&CC_060400    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #3 - 8C14    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 2    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C16&SUBSYS_50011458&REV_D5&CC_060400    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #4 - 8C16    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 3    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C1A&SUBSYS_50011458&REV_D5&CC_060400    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #6 - 8C1A    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 5    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_A0021458&REV_05&CC_040300    Microsoft    High Definition Audio 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 27, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_50011458&REV_05&CC_0C0500    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_50061458&REV_05&CC_0C0320    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_50061458&REV_05&CC_0C0320    Intel    Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D    PCI 버스 0, 장치 26, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_50071458&REV_05&CC_0C0330    일반 USB xHCI 호스트 컨트롤러    USB xHCI 규격 호스트 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 20, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_1C3A1458&REV_04&CC_078000    Intel    Intel(R) Management Engine Interface     PCI 버스 0, 장치 22, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_8C5C&SUBSYS_50011458&REV_05&CC_060100    Intel    Intel(R) H81 LPC Controller - 8C5C    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0    System


CPU : Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz 10.0.10240.16384 (4-21-2009) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13cpu.php?d=intel )
Motherboard : [Gigabyte : H81M-S2VP] Intel H81 Express (4.1W) 9.5.0.1005 (05-07-2014) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13mb.php?d=intel_10_1 )
Graphic Card : Intel GMA HD 10.18.15.4256 (07-17-2015) ( http://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=10.0&wow64=1&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=intel_hd46_1&keyword=PCI\VEN_8086%26DEV_0402%26SUBSYS_D0001458%26REV_06 )
Multimedia Card : Intel HDMI Audio 6.16.0.3179 (07-10-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13sc.php?d=intel_hdmi_2807 )
Multimedia Card : Realtek HD Audio (ALC888B) 6.0.1.7535 (06-16-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13sc.php?d=realtek_hd )
Ethernet Card : Realtek RTL8111C 9.1.401.2015 (04-01-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )
ETC : Intel Management Engine Interface  ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=intel_mei_6 )
ETC : SATA Controller : Intel 8 Series / C220 SATA AHCI 9.4.0.1023 (07-25-2013) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=intel_rst_8 )
ETC : USB3.0 Controller : Intel eXtensible 10.0.10240.16461 (08-17-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=intel_usb_2_3 )
ETC : USB3.0 Controller : VIA USB eXtensible 10.0.10240.16461 (08-17-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_13etc.php?d=via_usb30 )

Memory : 3.89GB

O/S : Windows 10 Enterprise 64bit

3DP Chip (http://www.3dpchip.com) - Chip Ver.150727

 

이런 느낌표들은 어떻게 하나요?