3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_10438576&REV_1003 Realtek Realtek High Definition Audio Internal High Definition Audio Bus MEDIA
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C26&REV0005 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Root Hub  USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID8C2D&REV0005 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Root Hub  USB
USB\ROOT_HUB30&VID8086&PID8C31&REV0005 (표준 USB 허브) USB 루트 허브(USB 3.0)  USB
USB\VID_046D&PID_C077&REV_7200 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 Port_#0005.Hub_#0003 HIDClass
USB\VID_0566&PID_3032&REV_0101 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Composite Device Port_#0006.Hub_#0003 USB
USB\VID_0566&PID_3032&REV_0101&MI_00 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.006.000.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_0566&PID_3032&REV_0101&MI_01 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.006.000.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_0781&PID_558A&REV_0100 Compatible USB storage device USB 대용량 저장 장치 Port_#0016.Hub_#0003 USB
USB\VID_8087&PID_8000&REV_0005 (Generic USB Hub) Generic USB Hub Port_#0001.Hub_#0002 USB
USB\VID_8087&PID_8008&REV_0005 (Generic USB Hub) Generic USB Hub Port_#0001.Hub_#0001 USB
ACPI\FixedButton *FixedButton   (표준 시스템 장치) ACPI 고정된 기능 단추  System
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_60 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\ThermalZone *ThermalZone   (표준 시스템 장치) ACPI 열 영역  System
ACPI\ThermalZone *ThermalZone   (표준 시스템 장치) ACPI 열 영역  System
ACPI\VEN_INT&DEV_0800 ACPI\INT0800 *INT0800   Intel 레거시 장치  System
ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D ACPI\INT3F0D *INT3F0D   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0000 ACPI\PNP0000 *PNP0000   (표준 시스템 장치) 프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0100 ACPI\PNP0100 *PNP0100   (표준 시스템 장치) 시스템 타이머  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0103 ACPI\PNP0103 *PNP0103   (표준 시스템 장치) High precision 이벤트 타이머  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0200 ACPI\PNP0200 *PNP0200   (표준 시스템 장치) 직접 메모리 액세스 컨트롤러  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0400 ACPI\PNP0400 *PNP0400   (표준 포트 유형) 프린터 포트  Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501   (표준 포트 유형) 통신 포트  Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08 ACPI\PNP0A08 *PNP0A08   (표준 시스템 장치) PCI Express 루트 복합  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0A0A ACPI\PNP0A0A *PNP0A0A   ASUSTeK Computer Inc. AMDA00 Interface  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00 ACPI\PNP0B00 *PNP0B00   (표준 시스템 장치) 시스템 CMOS/실시간 시계  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01 ACPI\PNP0C01 *PNP0C01   (표준 시스템 장치) 시스템 보드  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04 ACPI\PNP0C04 *PNP0C04   (표준 시스템 장치) 수치 데이터 프로세서  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B ACPI\PNP0C0B *PNP0C0B   (표준 시스템 장치) ACPI 팬  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C   (표준 시스템 장치) ACPI 전원 단추  System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14 ACPI\PNP0C14 *PNP0C14   Microsoft Microsoft Windows Management Interface for ACPI  System
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_85541043&REV_0C&CC_020000 Realtek Realtek PCIe GBE Family Controller PCI 버스 3, 장치 0, 기능 0 Net
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_85341043&REV_06&CC_030000 Intel Corporation Intel(R) HD Graphics 4400 PCI 버스 0, 장치 2, 기능 0 Display
PCI\VEN_8086&DEV_0C00&SUBSYS_85341043&REV_06&CC_060000 (표준 시스템 장치) PCI 표준 호스트 CPU 브리지 PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_0C01&SUBSYS_85341043&REV_06&CC_060400 (표준 시스템 장치) PCI-to-PCI 브리지 PCI 버스 0, 장치 1, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_010601 표준 SATA AHCI 컨트롤러 표준 SATA AHCI 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2 HDC
PCI\VEN_8086&DEV_8C10&SUBSYS_85341043&REV_D5&CC_060400 (표준 시스템 장치) PCI-to-PCI 브리지 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C14&SUBSYS_85341043&REV_D5&CC_060400 (표준 시스템 장치) PCI-to-PCI 브리지 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 2 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_85761043&REV_05&CC_040300 Microsoft High Definition Audio 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 27, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_0C0500 INTEL Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_0C0320 Intel Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26 PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_0C0320 Intel Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D PCI 버스 0, 장치 26, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_0C0330 일반 USB xHCI 호스트 컨트롤러 USB xHCI 규격 호스트 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 20, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_85341043&REV_04&CC_078000 Intel Intel(R) Management Engine Interface  PCI 버스 0, 장치 22, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_8C50&SUBSYS_85341043&REV_05&CC_060100 (표준 시스템 장치) PCI 표준 ISA 브리지 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0 System


CPU : Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 10.0.17763.1 (4-21-2009) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/cpu.html?d=intel )
Motherboard : [ASUS : B85M-G] Intel B85 Express (4.1W)  ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/mb.html?d=intel_10 )
Graphic Card : Intel HD Graphics 4400 20.19.15.5063 (10-29-2018) ( https://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=10.0&wow64=1&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=intel_hd_widi&keyword=PCI\VEN_8086%26DEV_041E%26SUBSYS_85341043%26REV_06 )
Multimedia Card : Realtek HD Audio (ALC887) 6.0.8821.1 (10-22-2019) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/sc.html?d=realtek_hd )
Ethernet Card : Realtek RTL8111G 9.1.407.2015 (04-07-2015) ( https://www.3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )
ETC : AMDA00 Interface 1.0.1.0 (03-17-2014) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/etc.html?d=amda00 )
ETC : Intel Management Engine Interface 11.7.0.1045 (10-03-2017) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/etc.html?d=intel_mei_8 )
ETC : SATA Controller : Intel 8 Series / C220 SATA AHCI 10.0.17763.168 (06-21-2006) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/etc.html?d=intel_rst_8 )
ETC : USB3.0 Controller : Intel eXtensible 10.0.17763.1 (09-14-2018) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/etc.html?d=intel_usb_2_3 )

Memory : 9.69GB

O/S : Windows 10 Pro 64bit

3DP Chip Lite (https://www.3dpchip.com) - v191218
 

소리는 잘 났지만..

3dp 설치후 느낌표 떳길레

사운드 드라이버 설치후 느낌표는 사라지고 체크표시 떳는데..

오히러 소리가 안나네요..

윈도우 재설치할 예정이지만..

(재 설치후 드라이버 안깔생각...)

확인 부탁 드립니다..