3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기 

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_18548016&REV_1000    Realtek    Realtek High Definition Audio    내부 High Definition Audio 버스    MEDIA
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID2934&REV0002    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID2935&REV0002    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID2936&REV0002    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID2937&REV0002    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID2938&REV0002    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB&VID8086&PID2939&REV0002    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID293A&REV0002    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID293C&REV0002    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Root Hub        USB
USB\VID_046D&PID_C534&REV_2900    (표준 USB 호스트 컨트롤러)    USB Composite Device    Port_#0002.Hub_#0006    USB
USB\VID_046D&PID_C534&REV_2900&MI_00    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    0000.001d.0002.002.000.000.000.000.000    HIDClass
USB\VID_046D&PID_C534&REV_2900&MI_01    (표준 시스템 장치)    USB 입력 장치    0000.001d.0002.002.000.000.000.000.000    HIDClass
USB\VID_058F&PID_6362&REV_0129    Compatible USB storage device    USB 대용량 저장 장치    Port_#0003.Hub_#0008    USB
USB\VID_05E3&PID_0608&REV_7764    (Generic USB Hub)    Generic USB Hub    Port_#0002.Hub_#0008    USB
ACPI\FixedButton *FixedButton      (표준 시스템 장치)    ACPI 고정된 기능 단추        System
ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23 *GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23 ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6 *GenuineIntel_-_x86_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_x86 *GenuineIntel_-_x86      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23 *GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23 ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6 *GenuineIntel_-_x86_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_x86 *GenuineIntel_-_x86      Intel    Intel Processor        Processor
ACPI\ThermalZone *ThermalZone      (표준 시스템 장치)    ACPI 열 영역        System
ACPI\VEN_INT&DEV_0800 ACPI\INT0800 *INT0800      Intel    레거시 장치        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0000 ACPI\PNP0000 *PNP0000      (표준 시스템 장치)    프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0100 ACPI\PNP0100 *PNP0100      (표준 시스템 장치)    시스템 타이머        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0103 ACPI\PNP0103 *PNP0103      (표준 시스템 장치)    High precision 이벤트 타이머        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0200 ACPI\PNP0200 *PNP0200      (표준 시스템 장치)    직접 메모리 액세스 컨트롤러        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0401 ACPI\PNP0401 *PNP0401      (표준 포트 유형)    ECP 프린터 포트        Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501      (표준 포트 유형)    통신 포트        Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501      (표준 포트 유형)    통신 포트        Ports
ACPI\VEN_PNP&DEV_0800 ACPI\PNP0800 *PNP0800      (표준 시스템 장치)    시스템 스피커        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08 ACPI\PNP0A08 *PNP0A08      (표준 시스템 장치)    PCI Express 루트 복합        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00 ACPI\PNP0B00 *PNP0B00      (표준 시스템 장치)    시스템 CMOS/실시간 시계        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01 ACPI\PNP0C01 *PNP0C01      (표준 시스템 장치)    시스템 보드        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01 ACPI\PNP0C01 *PNP0C01      (표준 시스템 장치)    시스템 보드        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02      (표준 시스템 장치)    마더보드 리소스        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04 ACPI\PNP0C04 *PNP0C04      (표준 시스템 장치)    수치 데이터 프로세서        System
ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C      (표준 시스템 장치)    ACPI 전원 단추        System
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_80161854&REV_01&CC_020000    Realtek    Realtek PCIe GBE Family Controller    PCI 버스 3, 장치 0, 기능 0    Net
PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_80161854&REV_C0&CC_0C0010    VIA    VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller    PCI 버스 4, 장치 3, 기능 0    1394
PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_80161854&REV_92&CC_060401    (표준 시스템 장치)    PCI-to-PCI 브리지    PCI 버스 0, 장치 30, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_2918&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_060100    Intel    LPC 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_2921&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_01018A    (표준 IDE ATA/ATAPI 컨트롤러)    표준 이중 채널 PCI IDE 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2    hdc
PCI\VEN_8086&DEV_2926&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_010185    (표준 IDE ATA/ATAPI 컨트롤러)    표준 이중 채널 PCI IDE 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 5    hdc
PCI\VEN_8086&DEV_2930&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_0C0500    Intel    SM 버스 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3    System
PCI\VEN_8086&DEV_2934&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_0C0300    Intel    Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_2935&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_0C0300    Intel    Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 1    USB
PCI\VEN_8086&DEV_2936&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_0C0300    Intel    Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 2    USB
PCI\VEN_8086&DEV_2937&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_0C0300    Intel    Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937    PCI 버스 0, 장치 26, 기능 0    USB
PCI\VEN_8086&DEV_2938&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_0C0300    Intel    Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938    PCI 버스 0, 장치 26, 기능 1    USB
PCI\VEN_8086&DEV_2939&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_0C0300    Intel    Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 3    USB
PCI\VEN_8086&DEV_293A&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_0C0320    Intel    Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A    PCI 버스 0, 장치 29, 기능 7    USB
PCI\VEN_8086&DEV_293C&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_0C0320    Intel    Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C    PCI 버스 0, 장치 26, 기능 7    USB
PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_040300    Microsoft    High Definition Audio 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 27, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_2940&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_060400    (표준 시스템 장치)    PCI Express 루트 포트    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_2944&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_060400    (표준 시스템 장치)    PCI Express 루트 포트    PCI 버스 0, 장치 28, 기능 2    System
PCI\VEN_8086&DEV_29C0&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_060000    Intel    CPU-to-IO 컨트롤러    PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_29C1&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_060400    (표준 시스템 장치)    PCI Express 루트 포트    PCI 버스 0, 장치 1, 기능 0    System
PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_80161854&REV_02&CC_030000    Intel Corporation    Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0)    PCI 버스 0, 장치 2, 기능 0    Display


CPU : Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00GHz 10.0.10586.0 (4-21-2009) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15cpu.php?d=intel )
Motherboard : [MSI : MS-7372] Intel P35/31 / G33/31  ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15mb.php?d=intel )
Graphic Card : Intel GMA 3100 8.15.10.2697 (10-01-2012) ( http://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=10.0&wow64=0&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=intel_gx&keyword=PCI\VEN_8086%26DEV_29C2%26SUBSYS_80161854%26REV_02 )
Multimedia Card : Realtek HD Audio (ALC888) 6.0.1.7724 (01-19-2016) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15sc.php?d=realtek_hd )
Ethernet Card : Realtek RTL8168-8111 Family PCI-E Gigabit 10.6.1001.2015 (10-01-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )
ETC : Reader : Alcor Micro USB 2.0 Card Reader 10.0.10586.162 (06-21-2006) ( http://3dpchip.com/3dp/chip_15etc.php?d=am_usb_6369 )

Memory : 2.99GB

O/S : Windows 10 Pro 32bit

3DP Chip (http://www.3dpchip.com) - Chip Ver.151130

 

왜 안사라지죠