3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기인식안됌

성말 2016.04.14 12:28 조회 수 : 143

메인보드.램.cpu 업그레이드후 드라이버설치하려는데멀티미디어칸에 해당장치없다고뜸. 오디오 인식못함 멀티미디어 클릭하면 알수없는오류라면서 꺼짐

 

USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID3B34&REV0006 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Root Hub  USB
USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID3B3C&REV0006 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Root Hub  USB
USB\VID_046D&PID_C01F&REV_3300 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 Port_#0001.Hub_#0003 HIDClass
USB\VID_04D9&PID_1503&REV_0403 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Composite Device Port_#0005.Hub_#0004 USB
USB\VID_04D9&PID_1503&REV_0403&MI_00 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.001d.0000.001.005.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_04D9&PID_1503&REV_0403&MI_01 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.001d.0000.001.005.000.000.000.000 HIDClass
USB\VID_8087&PID_0020&REV_0000 (Generic USB Hub) Generic USB Hub Port_#0001.Hub_#0001 USB
USB\VID_8087&PID_0020&REV_0000 (Generic USB Hub) Generic USB Hub Port_#0001.Hub_#0002 USB
ACPI\FixedButton *FixedButton   (표준 시스템 장치) ACPI 고정된 기능 단추  System
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_30 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_30 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_30 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_30 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_30 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_30 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_30 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_30 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64   Intel Intel Processor  Processor
ACPI\PNP0000 *PNP0000   (표준 시스템 장치) 프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러  System
ACPI\PNP0100 *PNP0100   (표준 시스템 장치) 시스템 타이머  System
ACPI\PNP0103 *PNP0103   (표준 시스템 장치) High precision 이벤트 타이머  System
ACPI\PNP0200 *PNP0200   (표준 시스템 장치) 직접 메모리 액세스(DMA) 컨트롤러  System
ACPI\PNP0400 *PNP0400   (표준 포트 유형) 프린터 포트  Ports
ACPI\PNP0501 *PNP0501   (표준 포트 유형) 통신 포트  Ports
ACPI\PNP0800 *PNP0800   (표준 시스템 장치) 시스템 스피커  System
ACPI\PNP0A08 *PNP0A08   (표준 시스템 장치) PCI 버스  System
ACPI\PNP0B00 *PNP0B00   (표준 시스템 장치) 시스템 CMOS/실시간 클록  System
ACPI\PNP0C01 *PNP0C01   (표준 시스템 장치) 시스템 보드  System
ACPI\PNP0C01 *PNP0C01   (표준 시스템 장치) 시스템 보드  System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\PNP0C02 *PNP0C02   (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스  System
ACPI\PNP0C04 *PNP0C04   (표준 시스템 장치) 수치 데이터 프로세서  System
ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C   (표준 시스템 장치) ACPI 전원 단추  System
PCI\VEN_10DE&DEV_0614&SUBSYS_82D51043&REV_A2&CC_030000 NVIDIA NVIDIA GeForce 9800 GT   PCI 버스 1, 장치 0, 기능 0 Display
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_75861462&REV_03&CC_020000 Realtek Realtek PCIe GBE Family Controller PCI 버스 2, 장치 0, 기능 0 Net
PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_75861462&REV_03&CC_010185 (표준 IDE ATA/ATAPI 컨트롤러) 표준 이중 채널 PCI IDE 컨트롤러 PCI 버스 3, 장치 0, 기능 1 hdc
PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_75861462&REV_03&CC_010601 표준 AHCI 1.0 Serial ATA 컨트롤러 표준 AHCI 1.0 Serial ATA 컨트롤러 PCI 버스 3, 장치 0, 기능 0 hdc
PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_75861462&REV_A6&CC_060401 Intel Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E PCI 버스 0, 장치 30, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_3B02&SUBSYS_75861462&REV_06&CC_060100 Intel Intel(R) P55 Express Chipset LPC Interface Controller - 3B02 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_3B20&SUBSYS_75861462&REV_06&CC_01018F Intel Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 2 hdc
PCI\VEN_8086&DEV_3B26&SUBSYS_75861462&REV_06&CC_010185 Intel Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 5 hdc
PCI\VEN_8086&DEV_3B30&SUBSYS_75861462&REV_06&CC_0C0500 Intel Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family SMBus Controller - 3B30 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3 System
PCI\VEN_8086&DEV_3B34&SUBSYS_75861462&REV_06&CC_0C0320 Intel Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34 PCI 버스 0, 장치 29, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&SUBSYS_75861462&REV_06&CC_0C0320 Intel Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C PCI 버스 0, 장치 26, 기능 0 USB
PCI\VEN_8086&DEV_3B42&SUBSYS_75861462&REV_06&CC_060400 Intel Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 3B42 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_3B48&SUBSYS_75861462&REV_06&CC_060400 Intel Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 3B48 PCI 버스 0, 장치 28, 기능 3 System
PCI\VEN_8086&DEV_D131&SUBSYS_75861462&REV_11&CC_060000 Intel Intel(R) processor DMI - D131 PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_D138&SUBSYS_75861462&REV_11&CC_060400 Intel Intel(R) processor PCI Express Root Port 1 - D138 PCI 버스 0, 장치 3, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_D150&SUBSYS_00860062&REV_11&CC_088000 Intel Intel(R) QuickPath Interconnect - D150 PCI 버스 0, 장치 16, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_D151&SUBSYS_00860062&REV_11&CC_088000 Intel Intel(R) QuickPath Interconnect - D151 PCI 버스 0, 장치 16, 기능 1 System
PCI\VEN_8086&DEV_D155&SUBSYS_00860062&REV_11&CC_088000 Intel Intel(R) processor System Management Registers - D155 PCI 버스 0, 장치 8, 기능 0 System
PCI\VEN_8086&DEV_D156&SUBSYS_00860062&REV_11&CC_088000 Intel Intel(R) processor Semaphore and Scratchpad Registers - D156 PCI 버스 0, 장치 8, 기능 1 System
PCI\VEN_8086&DEV_D157&SUBSYS_00860062&REV_11&CC_088000 Intel Intel(R) processor System Control and Status Registers - D157 PCI 버스 0, 장치 8, 기능 2 System
PCI\VEN_8086&DEV_D158&SUBSYS_00860062&REV_11&CC_088000 Intel Intel(R) processor Miscellaneous Registers - D158 PCI 버스 0, 장치 8, 기능 3 System


CPU : Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 6.1.7600.16385 (6-21-2006) ( http://www.drivercabinet.com/sub/cpu.html?d=intel )
Motherboard : [MSI : P55-CD53 (MS-7586)  ] Intel P55 Express (3.5W) 9.5.0.1005 (05-07-2014) ( http://www.drivercabinet.com/sub/mb.html?d=intel )
Graphic Card : NVIDIA GeForce 9800 GT (105W) 9.18.13.4192 (10-13-2015) ( http://dinfo.3dpchip.com/driver_info/service/download_driver.php?winver=6.1&wow64=1&apiver=4&lang=1042&type=gc&link=nvidia8&keyword=PCI\VEN_10DE%26DEV_0614%26SUBSYS_82D51043%26REV_A2 )
Ethernet Card : Realtek RTL8168-8111 Family PCI-E Gigabit 7.97.1001.2015 (10-01-2015) ( http://3dpchip.com/3dp/chip.php?driver=dp_net )
ETC : SATA Controller : JMicron JMB36X Controller 6.1.7601.17514 (06-21-2006) ( http://www.drivercabinet.com/sub/etc.html?d=jmicron_sata )
ETC : Mouse : Logitech G1 Optical 6.1.7601.17514 (06-21-2006) ( http://www.drivercabinet.com/sub/etc.html?d=logitech_m_usb )

Memory : 1.99GB

O/S : Windows 7 Ultimate SP1 64bit

3DP Chip (http://www.3dpchip.com) - Chip Ver.160331