3DP 자유 게시판
버그신고를 비롯한 자유로운 주제의 글 작성이 가능합니다.
회원 정보 보기랜 카드 업뎃이 안되요 ㅠㅠ

드록바 2022.11.18 01:05 조회 수 : 164

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0897&SUBSYS_18493897&REV_1004 Realtek Realtek High Definition Audio Internal High Definition Audio Bus MEDIA

USB\ROOT_HUB30&VID8086&PID7AE0&REV0011 (표준 USB 허브) USB 루트 허브(USB 3.0) USB

USB\VID_046D&PID_C092&REV_5200 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Composite Device Port_#0001.Hub_#0001 USB

USB\VID_046D&PID_C092&REV_5200&MI_00 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000 HIDClass

USB\VID_046D&PID_C092&REV_5200&MI_01 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000 HIDClass

USB\VID_173D&PID_0500&REV_0001 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Composite Device Port_#0002.Hub_#0001 USB

USB\VID_173D&PID_0500&REV_0001&MI_00 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.002.000.000.000.000.000 HIDClass

USB\VID_173D&PID_0500&REV_0001&MI_01 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.002.000.000.000.000.000 HIDClass

USB\VID_1C6C&PID_C008&REV_0000 (표준 USB 호스트 컨트롤러) USB Composite Device Port_#0010.Hub_#0001 USB

USB\VID_1C6C&PID_C008&REV_0000&MI_00 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.010.000.000.000.000.000 HIDClass

USB\VID_1C6C&PID_C008&REV_0000&MI_01 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.010.000.000.000.000.000 HIDClass

USB\VID_1C6C&PID_C008&REV_0000&MI_02 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.010.000.000.000.000.000 HIDClass

USB\VID_1C6C&PID_C008&REV_0000&MI_03 (표준 시스템 장치) USB 입력 장치 0000.0014.0000.010.000.000.000.000.000 HIDClass

ACPI\FixedButton *FixedButton  (표준 시스템 장치) ACPI 고정된 기능 단추 System

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_0007 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_151 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6 ACPI\GenuineIntel_-_Intel64 *GenuineIntel_-_Intel64  Intel Intel Processor Processor

ACPI\VEN_ACPI&DEV_000C ACPI\ACPI000C *ACPI000C  (표준 시스템 장치) ACPI 프로세서 집계 System

ACPI\VEN_ACPI&DEV_000E ACPI\ACPI000E *ACPI000E  (표준 시스템 장치) ACPI 기상 알람 System

ACPI\VEN_INT&DEV_33A1 ACPI\INT33A1 *INT33A1  Intel Corporation Intel(R) Power Engine Plug-in System

ACPI\VEN_INT&DEV_3533 ACPI\INT3533 *INT3533  Intel Intel(R) 동적 장치 최대 전원 관리자 System

ACPI\VEN_INTC&DEV_1099 ACPI\INTC1099 *INTC1099  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_MSFT&DEV_0101 ACPI\MSFT0101 *MSFT0101  (표준) 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 2.0 SecurityDevices

ACPI\VEN_PNP&DEV_0000 ACPI\PNP0000 *PNP0000  (표준 시스템 장치) 프로그램 가능 인터럽트 컨트롤러 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0100 ACPI\PNP0100 *PNP0100  (표준 시스템 장치) 시스템 타이머 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0103 ACPI\PNP0103 *PNP0103  (표준 시스템 장치) High precision 이벤트 타이머 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 ACPI\PNP0501 *PNP0501  (표준 포트 유형) 통신 포트 Ports

ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08 ACPI\PNP0A08 *PNP0A08  (표준 시스템 장치) PCI Express 루트 복합 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02 ACPI\PNP0C02 *PNP0C02  (표준 시스템 장치) 마더보드 리소스 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C ACPI\PNP0C0C *PNP0C0C  (표준 시스템 장치) ACPI 전원 단추 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0E ACPI\PNP0C0E *PNP0C0E  (표준 시스템 장치) ACPI 절전 모드 단추 System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14 ACPI\PNP0C14 *PNP0C14  Microsoft Microsoft Windows Management Interface for ACPI System

ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14 ACPI\PNP0C14 *PNP0C14  Microsoft Microsoft Windows Management Interface for ACPI System

PCI\VEN_144D&DEV_A80A&SUBSYS_A801144D&REV_00&CC_010802 Standard NVM Express Controller Standard NVM Express Controller PCI 버스 1, 장치 0, 기능 0 SCSIAdapter

PCI\VEN_8086&DEV_1A1D&SUBSYS_1A1D1849&REV_11&CC_020000 Intel Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-V PCI 버스 0, 장치 31, 기능 6 Net

PCI\VEN_8086&DEV_464D&SUBSYS_00000000&REV_05&CC_060400 INTEL Intel(R) PEG60 - 464D PCI 버스 0, 장치 6, 기능 0 System

PCI\VEN_8086&DEV_464F&SUBSYS_464F1849&REV_05&CC_088000 기본 시스템 장치 PCI 버스 0, 장치 8, 기능 0

PCI\VEN_8086&DEV_4650&SUBSYS_46501849&REV_05&CC_060000 INTEL Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 4650 PCI 버스 0, 장치 0, 기능 0 System

PCI\VEN_8086&DEV_4690&SUBSYS_46901849&REV_0C&CC_030000 Intel Corporation Intel(R) UHD Graphics 770 PCI 버스 0, 장치 2, 기능 0 Display

PCI\VEN_8086&DEV_7A86&SUBSYS_7A861849&REV_11&CC_060100 INTEL Intel(R) LPC Controller/eSPI Controller (B660) - 7A86 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 0 System

PCI\VEN_8086&DEV_7AA3&SUBSYS_7AA31849&REV_11&CC_0C0500 INTEL Intel(R) SMBus - 7AA3 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 4 System

PCI\VEN_8086&DEV_7AA4&SUBSYS_7AA41849&REV_11&CC_0C8000 INTEL Intel(R) SPI (flash) Controller - 7AA4 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 5 System

PCI\VEN_8086&DEV_7AA7&SUBSYS_00000000&REV_11&CC_050000 INTEL Intel(R) Shared SRAM - 7AA7 PCI 버스 0, 장치 20, 기능 2 System

PCI\VEN_8086&DEV_7ACC&SUBSYS_7ACC1849&REV_11&CC_0C8000 INTEL Intel(R) LPSS: I2C Controller #0 - 7ACC PCI 버스 0, 장치 21, 기능 0 System

PCI\VEN_8086&DEV_7AD0&SUBSYS_38971849&REV_11&CC_040300 Microsoft High Definition Audio 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 31, 기능 3 System

PCI\VEN_8086&DEV_7AE0&SUBSYS_7AE01849&REV_11&CC_0C0330 일반 USB xHCI 호스트 컨트롤러 USB xHCI 규격 호스트 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 20, 기능 0 USB

PCI\VEN_8086&DEV_7AE2&SUBSYS_7AE21849&REV_11&CC_010601 표준 SATA AHCI 컨트롤러 표준 SATA AHCI 컨트롤러 PCI 버스 0, 장치 23, 기능 0 HDC

PCI\VEN_8086&DEV_7AE8&SUBSYS_7AE81849&REV_11&CC_078000 Intel Intel(R) Management Engine Interface #1 PCI 버스 0, 장치 22, 기능 0 System

 

 

CPU : 12th Gen Intel Core i5-12500 10.0.19041.2251 (4-21-2009) ( https://www.3dpchip.com/new/driver/sub/cpu.html?d=intel )

Motherboard : [ASRock : B660M-HDV]

Ethernet Card : Intel Ethernet Connection (17) I219-V 12.19.0.16 (09-29-2020) ( https://3dpchip.com/3dp/net_down_kor.php?v=p9 )

 

Memory : 15.77GB

 

O/S : Windows 10 Home (2009) 64bit

 

3DP Net (https://www.3dpchip.com) - v210127